VIPS

with Honable Ravi Chanakya jiĀ 

Rashtriya Upadhyakh RSS 27 May

EVP Taj Ambassador delhi

meeting with Sh Ravi Chanakya ji

Nehru Place delhi
Sh Shyam jaju ji , Mayor of Delhi , Mayor of Dehra dun